บทความ

การจัดเก็บและบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิด CCTV ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบ Analog ที่ใช้การบันทึกโดยใช้ video ไปเป็นระบบ IP Base ซึ่งเป็นการทำงานของกล้อง IP Camera, IP CCTV หรือบางที่ก็เรียก Network Camera และ ใช้ Software ในการบันทึกภาพ ซึ่งการทำงานของ Software นั้นจะทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows ทั่วๆไปได้ ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนของพื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย โดยการเพิ่มจำนวน Hard disk ที่มีอยู่

การจัดเก็บและบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

ในบัจจุบันการบันทึกภาพนั้น สามารถที่จะเลือกฟอร์แมตของภาพได้ 2แบบ คือ Motion-JPEG และ MPEG-4 ซึ่งจะให้คุณภาพของภาพ และขนาดไฟล์ที่ต่างกันออกไป ซึ่งในการที่จะคำนวนค่าของ Storage ที่จะใช้งานในแต่ละโปรเจคนั้น จะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักอยู่2ประการ คือ คุณภาพของภาพ และ อัตราเฟรมต่อวินาที และ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะกำหนดปริมาณของพื้นที่ของฮาร์ทดิสท์ เช่น จำนวนของกล้อง จำนวนวันที่จะจัดเก็บ จำนวนชั่วโมงการจัดเก็บต่อวัน รวมถึงการกำหนดการทำ Motion detection ซึ่งปัจจัยหลักประการแรกนั้นคือ คุณภาพของภาพ ซึ่งจะถูกกำหนดโดย Resolution และ Compression นั้นจำทำให้เราทราบว่าขนาดไฟล์ของภาพแต่ละภาพนั้นมีขนาดไฟล์เท่าไหร่ เช่น

352x288 medium-high compression: 8 kb

352x288 medium-low compression: 15 kb

640x480 medium-low compression: 50 kb

640x480 lowest compression: 375 kb

ซึ่งปัจจัยหลักประการที่2นั้นคือ อัตราเฟรมต่อวินาที นั้นจะเป็นตัวที่บอกถึงพื้นที่ของการจัดเก็บที่ถูกใช้ไปภายใน1วินาที เช่นหากเราเลือกคุณภาพของภาพเป็น 640x480 medium-low compression: 50 kb อัตราเฟรมต่อวินาทีเป็น 25เฟรมต่อวินาที ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ก็จะเท่ากับ 50kB x 25= 1,250 kb ต่อ 1วินาที ดังนั้นหากต้องการจะคำนวนพื้นที่ในการจัดเก็บภายใน 1วันนั้น เราก็จะคำนวนง่ายๆดังนี้ ขนาดไฟล์ x อัตราเฟรมต่อวินาที x 60 x60 x24 =พื้นที่ฮาร์ทดิสท์ที่ใช้ต่อ 1กล้อง ต่อ 1วัน

ตัวอย่าง

ติดตั้งกล้องจำนวน 20กล้อง บันทึกภาพที่ขนาด 640x480 medium-low compression: 50 kB ที่ 25เฟรมต่อวินาที จัดเก็บ 7 วัน ก็จะแทนค่าดังนี้

50kB x 25 x 60 x 60 x 24 = 108,000,000 kb (108 GB) ต่อ 1กล้อง หากติดตั้ง 20 กล้องก็จะเท่ากับ 108 GB x 20 = 2,160 GB ต่อ 1กล้อง ต่อ 1วัน ซึ่งหากต้องการจัดเก็บจำนวน 7วัน ก็จะเท่ากับ 2,160 GB x 7 = 15,120 GB (15.1 TB)

ดังนั้นหากต้องการจัดเก็บภาพให้ได้ตามที่กำหนด จะต้องใช้ฮาร์ทดิสท์ จำนวนถึง 15.1 TB ซึ่งหากจำนวนที่ได้มากเกินไป เราก็อาจจะลดคุณภาพของภาพ และ อัตราเฟรมต่อวินาที ลง เพื่อที่จะทำให้จำนวนของฮาร์ทดิสท์ที่ใช้ลดลงได้ หรือหากมีการ กำหนดการทำ Motion detection ก็จะช่วยในการลดเนื้อที่การใช้ฮาร์ทดิสท์ได้เช่นเดียวกัน

(ในการคำนวนแบบที่กล่าวมานั้น สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และไม่คลาดเคลื่อน ถ้าเราบันทึกภาพในแบบ Motion-JPEG)

การจัดเก็บและบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

ส่วนการบันทึกภาพแบบ MPEG-4 นั้น อัตราในการคำนวนที่ใช้พื้นที่จัดเก็บสูงสุดนั้น ค่าที่ได้จะใกล้เคียงกับการบันทึกภาพแบบ Motion-JPEG เพียงแต่ด้วยคุณลักษณะของ MPEG-4 จะช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บภาพอย่างมากในกรณีที่ภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในภาพน้อย เช่นหากพื้นที่ที่กล้องจับภาพนั้น มีผู้คนเดินหรือรถยนต์วิ่งผ่านไม่มาก ก็จะทำให้อัตราการจัดเก็บภาพนั้นใช้เนื้อที่น้อยกว่า Motion-JPEG ประมาณ2-3เท่าตัว แต่หากในพื้นที่นั้นมีคนเดินหรือรถยนต์วิ่งผ่านในปริมาณมาก หรือตลอดเวลา ก็จะทำให้เนื้อที่ที่ใช้ในการจัดเก็บนั้นเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่ากับการจัดเก็บในแบบ Motion-JPEG เลยทีเดียว

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในการจัดเก็บภาพแบบ MPEG-4นั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของภาพนั้น จะส่งผลถึงขนาดของภาพที่ได้ และขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บ ซึ่งทำให้การคำนวนพื้นที่ Storage นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดติดตั้งกล้อง ดังนั้นในการคำนวน Storage นั้นเราจึงต้องมีการกำหนดค่าที่เรียกว่า Safety Factor เพื่อเป็นการสำรองเนื้อที่ของฮาร์ทดิสท์ในกรณีที่มีการคลาดเคลื่อนในการคำนวน ซึ่งโดยปกติแล้ว ขนาดไฟล์ของ MPEG-4นั้นจะน้อยกว่า Motion-JPEG อยู่ประมาณ 2-3เท่าตัวเช่น

352x288 medium-low compression Motion-JPEG: 15 kb MPEG-4: 4 kb

640x480 medium-low compression Motion-JPEG: 50 kb MPEG-4: 13 kb

640x480 lowest compression Motion-JPEG: 375 kb MPEG-4: 90 kb

ซึ่งในการคำนวนนั้นจะใชวิธีเดียวกันก็คือ ขนาดไฟล์ x อัตราเฟรมต่อวินาที x 60 x60 x24 =พื้นที่ฮาร์ทดิสท์ที่ใช้ต่อ 1กล้อง ต่อ 1วัน ดังนั้นหากใช้ตัวอย่างเดียวกับการคำนวนแบบ Motion-JPEG จะได้ดังนี้

ติดตั้งกล้องจำนวน 20กล้อง บันทึกภาพที่ขนาด 640x480 medium-low compression: 50 kB ที่ 25เฟรมต่อวินาที จัดเก็บ 7 วัน ก็จะแทนค่าดังนี้

13kB x 25 x 60 x 60 x 24 = 28,080,000 kb (28 GB) ต่อ 1กล้อง หากติดตั้ง 20 กล้องก็จะเท่ากับ 28 GB x 20 = 560 GB ต่อ 1กล้อง ต่อ 1วัน ซึ่งหากต้องการจัดเก็บจำนวน 7วัน ก็จะเท่ากับ 560 GB x 7 = 3,920 GB (3.9 TB)

ซึ่งค่าที่ได้นั้นจะเป็นค่าของการคำนวนปกติ ซึ่งหากภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติที่คำนวนไว้จะส่งผลให้ขนาดของพื้นที่จัดเก็บนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเราจะต้องมีการกำหนดค่าที่เรีกว่า Safety Factor ไว้ เช่น กำหนดไว้ 30% ของจำนวน Storage ที่คำนวนได้ คือ 30% ของ 3,920 GB = 1,176 GB ดังนั้นฮาร์ทดิสท์ที่ใช้ควรจะมีอย่างน้อยประมาณ 5,096 GB (5 TB) ซึ่งการกำหนดค่า Safety Factor นั้นสามารถกำหนดเพิ่มหรือลด ได้ตามแต่สถานการณ์ของแต่ละจุดที่ติดตั้งกล้อง | อ่านบทความย้อนหลังของ กล้องวงจรปิดอยุธยา ได้ที่นี่

สนใจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการ ปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิดก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มีเดียเสิร์ซ โทร. 081-700-4715 หรือ 02-888-3508 เราเชี่ยวชาญเรื่องกล้องวงจรปิดและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกระดับ www.กล้องวงจรปิดอยุธยา.com


      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---